קווי חיים

מבוא

קו חיים מהו?

 

בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007 מוצאים הגדרה בזו הלשון:

"קו עיגון" – התקן אורכי העשוי מפרופיל קשיח, כבל פלדה או חבל סיבים סינתטי המותקן בכיוון אנכי

או אופקי, שמתקיימות בו דרישות התקן לעניין זה, והמיועד לאפשר לעובדים המצוידים בצמ"א לנוע

במקביל אליו לאורך מסלולי תנועה שאינם משטחים מגודרים, כשהם מאובטחים מפני נפילה

מגובה לכל אורך המסלול;

זהו בעצם קו החיים.

אל קו עיגון זה יש לקשור את רתמת הבטיחות של העובד באמצעות אמצעי קשירה

כפי שנאמר בתקנה:

"אמצעי קשירה" – רכיב במערכת צמ"א, המחבר את רתמת הבטיחות אל נקודת

עיגון או קו עיגון שעל מבנה כלשהו;

קו עיגון = קו חיים

נושאי המשימה מספר 46001+46002

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים