(Check lists) רשימות ותיוג

נושאי משימה מספר 37005 + 37006

 

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

.

1. יכיר את מטרת השימוש ברשימת תיוג.

2. ידע להבחין בין סוגים שונים של רשימות תיוג

3. יזהה יתרונות וחסרונות של השימוש בשיטה זו

4. יתרגל תהליך זיהוי לגילוי שגיאות ברשימת תיוג

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך

    קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים