כתיבת נהלים

נושאי משימה מספר 32001+ 32002

כתיבת נהלים

נוהל הוא מסמך פנים ארגוני המפרט ומגדיר מדיניות ו/או דרכי ביצוע - בדרך כלל של פעילות מחזורית. הנוהל משמש גם תקן בקרה לפעילות כזאת.
הנוהל מורכב בדרך כלל מהפרקים הבאים:


נתונים מזהים כמו:

-שם קובץ הנהלים 

-שם הנוהל

-מספר הנוהל

-תפוצה לפעולה

-תפוצה לידיעה

-נספחים

-אסמכתאות

מבוא

-רקע 

-מטרות


מדיניות

-יוזמה

-הגדרת מושגים

-הגדרת מדיניות

-סמכויות

-הפונקציה המופקדת על עדכון הנוהל

-אישור

תהליך

-הגדרת אחריות ביצוע

-עיתוי

-הטפסים הקשורים

-דיווח

-שלבי ביצוע


בקרה

-החותם על הנוהל ותוארו

-אחריות בקרה

-תהליך הבקרה

-אמצעי הבקרה

-מעקב

-עדכון


מכאן שהנוהל קובע מתי לפעול ובאלו אמצעים. בהיותו מתאם ומפרט תהליך תקשורתי ארגוני, הוא עונה לשאלות הבאות:

  מה - מה התכלית שלשמה הוגדר הנוהל ומהי מטרתו של כל שלב       Why

      כיצד - באיזו דרך ובאילו אמצעים יש לנקוט כדי לבצע כל שלב?          What     

  מי - מתי יש לבצע כל שלב ובאיזה סדר לבצע את השלב?                 Who

           היכן - היכן יש ל בצע נוהל זה?                                                     Where       

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים