מלגזות

המלגזה-הכרה, תפעול ואחזקה

 

חוקים ותקנות


חוקים ותקנות מגדירים את המותר והאסור בנושא מלגזות. המלגזות מהוות כלי בן-כלאיים, הכורך בתוכו גם את חוקי התעבורה  וגם את חוקי הבטיחות בעבודה.
לפנינו ארבעה חוקים ותקנות כאלו:

 

פקודת התעבורה
הפקודה מגדירה:

1. "לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג.... ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון...".

2. על האדם הנוהג בכלי להוכיח "בקיאות בהפעלת הכלי".


פקודת הבטיחות בעבודה
הפקודה מגדירה:

"מכונות הרמה"-

התקן הרמה, לרבות... מלגזה..., היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי". "... תהיה ממבנה טוב... וללא פגם גלוי ותקויים כראוי...". "תיבדק ביסודיות, אחת לארבע עשר חודש, על ידי בודק מוסמך".
וכן מוסיפה בדבר סימון עומס עבודה, עומס יתר ושימוש ראדון.


 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים)
בפרק החמישי לתקנות נאמר: "לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי.... אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה..." וכי על אדם זה לעמוד בין היתר בשתי דרישות יסודיות:

 -"... מלאו לו 18 שנים..."

 -"... הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים             האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה".


תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות)

"מלגזה" מכונה להרמת משאות באמצעות מזלג, הנעה שלא על פסים, לרבות טרקטור המצוייד בתורן הרמה"

"מזלג" - שני הזיזים של המלגזה שבאמצעותם מרימים משאות".

"סל" - משטח או מיכל המיועד לשמש להרמת בני אדם, המותקן על המזלג"

 

 
והתקנה מוסיפה כי" "לא יורם אדם במלגזה אלא אם יתמלאו כל התנאים בתקנה ובהם בין היתר:

-

בודק מוסמך בדק את המלגזה ואישר אותה ואת סל ההרמה להרמת בני אדם.

- הסל יתאים למידות הנדרשות בתקנה, יותקן וישולט כנדרש.

- מפעיל המלגזה יתאים לדרישות התקנות.

- לא יורמו יותר משני בני אדם בסל הרמה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים