• Wix Facebook page
  • Wix Google+ page

בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

סיכוני חשמל

ש ר י פ ו ת

 

תנועת האלקטרונים גורמת להתחממות המוליך החשמלי.

ככל שהזרם גבוה יותר עולה הטמפרטורה.

 

לכן, מוליכים לזרם גבוה עבים יותר ממוליכים לזרם נמוך ואביזרים לזרם גבוה גדולים יותר מאביזרים לזרם נמוך.

 

במידה ובמעגל חשמלי נעשה שימוש במוליכים ואביזרים שאינם מתאימים לזרם המעגל, נוצר חום גבוה שעשוי לגרום לשריפה.

 

בנוסף!

פתיחת מעגל חשמלי- ניתוק מוליך, פתיחת מתג-גורמת לניצוצות.

ניצוץ זה עלול לגרום לשריפה בנוכחות גזים ו/או חומרים דליקים- אדי דלק, נוזלים דליקים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים