הדרכות והכשרות מקצועיות

משימות מספר 36001+ 36002

מס' אישור 603383

הדרכות והכשרות מקצועיות

מסירת מידע והדרכת בטיחות בלשון החוק
שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר חובת המחזיק במקום עבודה לספק לעובדים בו מידע והכשרה הדרושים למניעת תאונות עבודה או מחלות מקצוע; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מקומות עבודה, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים. מתוך חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  - 1954סעיף 8 ה -  מידע והכשרה בטיחותית (עמ, 16), על בסיס פקודה זו, מחייבות תקנות הבטיחות את המעביד לקיים הדרכה בדבר הסיכונים ולוודא שהעובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה.

 

 

חשוב- מה ההבדל בין מסירת מידע לבין הדרכה וכיצד זה בא לידי ביטוי ב"שטח"

 

חובת המעביד
אנו למדים מהתקנות שהתופס (המעסיק) חייב לוודא שהדרכת עובדים תתבצע על ידי בעל מקצוע מתאים ובהתאם לתפקידם ולסיכונים להם הם חשופים, לפחות פעם בשנה, לעובדים בגובה תינתן ההדרכה על ידי מדריך מוסמך לנושא.
הדרכת מנהלי עבודה, לעובדי תחזוקה ונאמני בטיחות תתבצע על ידי המוסד לבטיחות וגהות, או מוסד מוכר, או על ידי כל מי שאושר על ידי מפקח עבודה ראשי.

כל הדרכה, מהדרכת עובדים ועד להדרכת ממוני הבטיחות, חייבת, בנוסף להיבטי הבטיחות, להכשיר את בעלי התפקיד לביצוע תפקידם.

חשוב- מה כוונת המחוקק בבעל מקצוע מתאים?

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה