חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

זכור :  כל הסיכונים ניתנים למניעה

סכנות בחפירות ועבודות עפר

בדיקת מצב החפירה

 

בנוסף לתקנות אלו קיימת תקנה המסדירה את הביקורת שיש לבצע לכל חפירה.

תקנה -122 ביקורת:

 

א. מנהל העבודה יערוך ביקורת של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון בכל אחד מאלה:

1. מדי יום לפני תחילת העבודה.

2. אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה.

 

ב. מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי את תוצאות הבדיקה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים