עץ הדעת

חברת שלהבת מערכות מידע בע"מ מובילה בתחום הבטיחות, גהות,

איכות וסביבה ומהווה צומת מידע.

בעמוד זה תוכל למצוא את כל החוקים והתקנות הקשורים לעולם הבטיחות.

לקבוצת מידע המשמשת לשאילות שאלות מקצועיות וקבלת מענה בכל תחומי הבטיחות, איכות וסביבה - ניתן להצטרך לקבוצת ה - whatsup המקצועית - 

הצטרף אלינו בקישור הבא

חוקים ותקנות בעולם הבטיחות

חוק ארגון הפיקוח על העבודה

חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה​

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996

פקודת הבטיחות בעבודה

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל - 1970

תקנות הבטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) , התשע"א – 2011

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007

תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח - 1998

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן - 1990

תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי-הדברה), התשכ"ד - 1964

תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים), התשמ"ה - 1984

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח - 1988 

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח - 1988

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א - 2001 

תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס - 2000

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח - 1988

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב - 1972

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), התשל"ב - 1972

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א - 2001 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד - 1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד - 1984 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג - 1993 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד - 1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), התשמ"ד - 1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד - 1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה - 1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), התשמ"ה - 1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א - 1990

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג - 1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג - 1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג - 1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ"ג - 1993

 

פקודת התאונות ומחלות משלח-יד ותקנותיה

   

פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה), 1945

תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), התש"ם - 1980

תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות העבודה), התשס"א - 195

תקנות עבודת נשים   

חוק עבודת נשים התשי"ד - 1954, כולל תקנות עבודת נשים

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א - 2001

תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה) (תיקון), התשס"א - 2001

תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה) (תיקון), התשס"א - 2001

 

חוק ותקנות עבודת הנוער   

 

חוק עבודת הנוער התשי"ג - 1953, כולל תקנותיו, כולל פרטי תחיקה נוספים בנושא 

חוק ותקנות למניעת מפגעים  

 

חוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט - 1979

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992

 

חוק ותקנות התכנון והבניה  

 

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965   

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970   

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016

תקנות התכנון והבנייה (רישוי מתקני גז טבעי), התשס"ג-2003 

תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006

 

חוק רישוי עסקים ותקנותיו

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), התש"ל - 1969

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשל"ג - 1973

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז - 1976

תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג - 1993

תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה - 1975

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990

תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו - 2006

 

חוק הגז ותקנותיו

חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט - 1989

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו - 2006   

 

חוק החומרים המסוכנים ותקנותיו

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993

תקנות החמרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חמרים מסוכנים), התשנ"ד - 1994

תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג-2003

תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב - 2002

חוק חומרי הנפץ ותקנותיו

חוק חמרי נפץ, תשי"ד-1954

תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), תשנ"ד-1994

 

חוק החשמל ותקנותיו

 

חוק החשמל, תשי"ד-1954 

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן - 1990   

תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008

תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) הוראת שעה)(תיקון), התשס"ג - 2003

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2002

תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"ב - 2001

תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג- 2002

תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס - 2000

תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט) (תיקון), התשס"ח-2008   

חוק הקרינה הבלתי מייננת ותקנותיו

חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006

תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט - 2009