ציוד מגן אישי


הנחיות עבודה: 
1. באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד. 
2. את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1000 מילים מודפסות. בראש               העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת,  טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה           ומספר נושא המשימה.
3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet .co.il   
   או לחילופין  בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת       שלהבת - מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה. 
4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח       על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות. 
5. שלהבת מערכות מידע בע"מ - מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס     בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפירסום העבודה.
6. שלהבת מערכות מידע בע"מ - תעביר הודעה למשרדי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד הכלכלה, על ביצוע     הקורס
 

לנוחיותך הדפס דף זה.  

    ב ה צ ל ח ה !

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים