נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 53001
 1. הבא מפרט דוגמה של נעלי בטיחות מיצרן כלשהו וסמן מה תכונות הנעליים

    העיקריות הניתנות למציאה במפרט זה.

2. האם ניתן ומותר להעביר נעלי מגן מעובד אחד למשנהו? הסבר את תשובתך 

   ונמק אותה.

 
נושא משימה מספר 53002
1. ברצונך להשתמש בנעלי מגן העומדות בפני כימיקליים מאכלים. מצא את

   הנעליים המתאימות אצל יצרן מסוים והשתמש במפרט היצרן על מנת להוכיח כי

   נעליים אלו עונות לדרישה.

2. צלם 3 דוגמאות של נעלי מגן ממקום עבודתך, אותם יש לפסול ונמק את תשובתך.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים