עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

ביביליוגרפיה

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

 

תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2), תשי"ב-1952

 

עבודת לילה (תיקון מס' 7 )תשנ"א-1991( תיקון מס' 14 )תשע"ד-2014

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים