נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

ביבליוגרפיה

 

תקנות המגן בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז 1997

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז 2007

תקנות החשמל (עבודה במתקני חשמלי חי) , התשכ"ז  1967

ת"י 923 - מידות מנעלי וסימונם

ת"י 1112 חלק 1 ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים

ת"י 1112 חלק 2 ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות

ת"י 1286 בגדי מגן ומנעלי מגן: עמידות בחדירה של תמיסות כימיות נוזליות מסוכנות

ת"י 1710 מנעלים לשימוש מקצועי - קביעת ההתנגדות להחלקה

מפרט 296 מנעלי בטיחות : מנעלי גומי מוליכים מבוטנים או מנעלים מחומרים סינתטיים אחרים

ציוד מגן אישי, דגשים בבחירת ציוד להגנת הרגליים, מרכז מידע, המוסד לבטיחות ולגהות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים