מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

ביבליוגרפיה

לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר. 
בחר לך נושא משימה, מתוך רשימת נושאי המשימה שיוצגו בהמשך, בקר באתרים ובצע את המטלה.

 

מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית איתור בודקים מוסמכים

כמו כן היעזר ב:

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו

פקודת הבטיחות בעבודה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים