מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

הנחיות עבודה:

1. באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד. 

. 2את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש    לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת,  טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.

3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet .co.il   
   או לחילופין על גבי דיסקט, בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה     לפקודת שלהבת - מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.

4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על       העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.

5. שלהבת מערכות מידע בע"מ - מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס           בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפרסום העבודה.

 

בהצלחה!

אחורה

לרשימת הקורסים

לתחילת הקורס