טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

טפסה מתועשת/זיזי

חוזק טפסה מתועשת

טפסה מתועשת תהיה בחוזק ובקשיחות נאותים ובאופן שתובטח שלמותה בעת הרמתה, טלטולה, הרכבתה באתר או פירוקה.

התקני תליה לטפסות

 (א) התקני התליה המשמשים להרמתה, טלטולה, הרכבתה או פירוקה של טפסה מתועשת יהיו כאלה שמיקומם, חוזקם וצורתם ימנעו נפילת המשא או כשל שלהם.

 (ב)  לא תורם טפסה מתועשת אלא לאחר שנבדקו התקני התליה שלה ולא נמצא בהם פגם גלוי.

הרכבת טפסה מתועשת

(א)  הרכבת טפסה מתועשת תיעשה כך שבכל שלב של ההרכבה תובטח יציבותה ויציבותו של כל רכיב שלה.

(ב)  טפסה מתועשת ניצבת תיתמך או תיקשר כראוי לשם הבטחתה מפני נפילה כתוצאה מאבדן שווי משקל, מכת רוח או מכל סיבה אחרת.

(ג)  לא תשוחרר טפסה מתועשת מתלייתה על אונקל עגורן אלא לאחר שננקטו האמצעים הנדרשים

      בתקנות משנה (א) ו-(ב).

הרמת טפסה מתועשת במזג אויר מסוכן

לא תורם טפסה מתועשת בעת שנושבת רוח העלולה לסכן את המטפלים בה או הנמצאים בסביבתה.

פיגום זיזי כמשען לטפסה מתועשת

(א)  פיגום זיזי המשמש משען לטפסה מתועשת יוקם לפי תכנית או לפי הוראות יצרן הטפסה.

(ב)  התכנית או ההוראות, לפי הענין, כאמור בתקנת משנה (א), יימצאו באתר הבניה בצמוד לפנקס הכללי וייכללו בה פירוט החמרים מהם עשוי הטפסה, אופן התקנתו, עיגונו במבנה והעומס המרבי לו הוא מיועד.

טפסה בתנאים מיוחדים

מפקח העבודה הראשי, רשאי לאשר חריגה מדרי

קדימה

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס