זכוכיות ועבודות זיגוג

נושאי משימה מספר 48001+ 48002

בביבליוגרפיה

1. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986

2. תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997

3. תקן ישראלי  928 

4. תקן ישראלי 938 

5. תקן 1099

6. תקן 1142

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים