בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

כלי עבודה חשמליים
כלי עבודה חשמליים חייבים בדיקה תקופתית ע"י חשמלאי מוסמך, מומלץ אחת ל- 6 חודשים. הכלים שנבדקו יסומנו ע"י מדבקת כשרות וירשמו בספר/מחברת מעקב כלי עבודה.
כלי שנפסל לעבודה, יוכנס אחר תחתיו וזאת לאחר בדיקה.
הכלי הפסול ישלח לתיקון אם הינו בר תיקון וייבדק עם חזרתו ע"י חשמלאי מוסמך.
בהתאם לחוק החשמל התש"ן 1990סעיף 5 א.: אחת לחודש יש לבדוק את מפסק המגן החשמלי  באמצעות לחיץ הבדיקה.

 

תחומי האחריות של מנהל העבודה                                     

מנהל עבודה – מי שמופקד על אנשים וחייב לוודא ביצוע המוטל עליהם.

   

חובות

למנהל העבודה יש חובות כלפי מעסיקו וכלפי עובדיו.

  • חובות כלפי המעסיק -

חובת מנהל העבודה כלפי מעסיקו הינה פשוטה יחסית – לבצע כל מה שהוטל עליו על ידי המעסיק וזאת במסגרת החוק הקיים במדינה.

  • חובותיו כלפי עובדיו -

בהיותו מנהל עבודה הוא חייב לנהל את עובדיו כך שיבצעו לשביעות רצונו את העבודה שהוטלה על כל אחד מהם.
חובה עליו להיות הן המנהל המקצועי והן מנהל העבודה. חובות אלו דורשות ממנו להקפיד ולבצע מטלות מקצועיות, ניהוליות ובטיחותיות. מנהל העבודה נדרש לדאוג לציוד מגן כמפורט:

א.  ממונה על העבודה ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי.

ב.  נתגלה בציוד פגם או נזק – ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית  של ציוד חלופי תקין לעובד.

ג.  ראה הממונה על העבודה שהעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.
    מנהל העבודה או בעל המוסך אחראי להכשרת המפעילים לשימוש במגבה בהיותו מכונת הרמה.

    מנהל העבודה, או בעל המוסך, ידאג לטפל בנושא בדיקתם והכשרתם של כלים וציוד (כמו כלי הרמה). הנחיות, נהלים       ודוגמת הוראות טכניות כתובות הינם באחריות בעל המוסך או מנהל העבודה.
    על מנהל העבודה להקפיד על ביצוע העבודה בהתאם להנחיות היצרן ועפ"י חוקי ותקנות המדינה.
    בהיעדר איש בטיחות, כממונה בטיחות או נאמן בטיחות, ידאג מנהל העבודה לשילוט ברור ותקני.
    השילוט יכלול:

  • שלטי איסור (דוגמת איסור עישון, הפעלה אסורה) .

  • שלטי חובה (דוגמת חובת נעילת נעלי בטיחות, חובה להשתמש בכפפות מגן)

  • שלטי אזהרה (דוגמת זהירות סכנת אש, זהירות סכנת חומ"ס).

  • שלטי מידע   (דוגמת יציאת חירום, מפסק לחיצה לשעת חירום).
     

באחריות מנהל העבודה לדאוג לסדר וניקיון, סידורי רווחה לעובד ובריאותו. 
מחובתו להדריך ולהסביר על הסיכונים במקום העבודה ועל דרך מניעתם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים