טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

בדיקת טפסה כללית

- השתמש ברתמת בטיחות מחוברת למבנה.

- בדוק את מרכיבי הטפסה לאיתור נזקים, קימוטים ונזקים בטפסה.

- בדוק שכל חלקי הטפסה ישרים וללא כיפופים.

- בדוק את אמצעי הנעילה באופן קבוע.

- בתקופת ביצוע עבודה ממושכת, בדוק שמנהל העבודה ביצע בדיקות כנדרש (ראה להלן).

תדירות בדיקת טפסה על ידי מנהל עבודה (על פי התקנה)

(א)  מנהל העבודה יבדוק את הטפסות על כל חלקיהן לפני היציקה, כדי להיווכח שהן יציבות, מתאימות למטרתן ושקוימו לגביהן דרישות תקנות אלה, דרישות התקן ודרישות שנקבעו לפי התכנון, אם נדרש, לפי תקנה 85.

(ב)  הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א) תירשם בפנקס הכללי.

(ג)   חובת הרישום בפנקס הכללי כאמור בתקנת משנה (ב) לא תחול על טפסות מרכיבים אנכיים עד גובה 3 מטרים.

                                                      אם התגלתה טפסה פגומה – אין לצקת בה !!!  

לצורך בדיקת הטפסה, השתמש תמיד בציוד מגן אישי לעבודה בגובה (רתמות תקניות

וחבל אבטחה מאובטח למקום יציב).

קדימה

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס