עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

החקיקה לעניין עבודת משמרות

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 קובע כי "עבודת לילה" פירושה - עבודה ששתי שעות ממנה,

לפחות, הן בתחום השעות שבין 22 ובין 06.00;

עבודת המשמרת המחולקת לשנים הינה בדרך כלל בין השעות 16:00 – 23:00 ובעבודת משמרת שלישית מתחי

לים ב23:00 ומסיימים ב- 07:00.

חוק עבודת נוע וחוק עבודת נשים מוסיפים סייגים למשך העבודה בהעסקת נער ו/או אשה.

בתקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2), תשי"ב-1952 ניתן למצוא מהו תחום המנוחה השבועי

לעובדים במשמרות:

          " בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, אני מתקינה תקנות אלה:

           תחום המנוחה השבועית

1.    מותר שהמנוחה השבועית לעובדים במשמרות תהיה:

(1)   במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות;

(2)   במפעלים בהם נעשית העבודה בשתי משמרות - אחת לשבועיים - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות."

                                    עבודת לילה (תיקון מס' 7 )תשנ"א-1991( תיקון מס' 14 )תשע"ד-2014 (א)

                                    מפעל שעובדים בו במשמרות, לא יועסק בו עובד בעבודת לילה יותר

                                    משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.

                                    (תיקון מס' 7 )תשנ"א-1991 (ב) בשנים 1991 ,1992 ו-1993 יראו

                                    כאילו בסעיף קטן (א) במקום "משבוע אחד" נאמר "משני שבועות"

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים