גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002


נושא משימה מספר 52001
1. צלם אתר בנייה. בחן לגביו אם מתקיים סימון גבול האתר בצורה תקינה על ידי גדר ראויה

והבא לפחות חמישה

   מפגעים שזיהית בגדר.

2. הבא שתי דוגמאות מתוך ארגונך, בו היית ממליץ על הפרדת חצרים והסבר את הסיבות לכך.

 
נושא משימה מספר 52002
1. ניתנה לך האפשרות לבחור את סוג הגידור. באיזה סוג גדר (גדר רשת, גדר אטומה, גדר

אטומה עם חלונות) כדאי לדעתך לגדר אתר בניה ומהן הסיבות לכך?

2. האם ניתן לדעתך, לבצע הפרדת חצרים באתר בנייה. אם כן היכן ובאלו נסיבות?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים