בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 11001


1. הבא שתי דוגמאות מהתקנות הגהותיות בהם יש לבצע ניטור ביולוגי לעובד והסבר מדוע הן נדרשות? 

2. בצע סקר וציין 3 מקומות במקום עבודתך (ללא זיהוי שם הארגון), בהם יש לדעתך לערוך ניטור סביבתי

בתחנות העבודה ונמק מדוע. 


נושא משימה מספר 11002

 
1. הבא שתי דוגמאות מהתקנות הגהותיות בהם יש לבצע ניטור סביבתי למקום העבודה והסבר מדוע הן

    נדרשות? 

2. בצע סקר וציין 3 מקומות במקום עבודתך (ללא זיהוי שם הארגון), בהם הורכבו אמצעים/מערכות מיגון 

    גהותיות בתחנות העבודה ונמק מדוע הורכבו אמצעים אלו שם. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים