• Facebook
  • Google+

אווירה נפיצה

נושאי משימה מספר 49001 + 49002

נושאי המשימה

 


נושא משימה מספר 49001
 1. אתר במקום העבודה חמישה אזורי סיכון של אווירה נפיצה. הסבר מהם מקורות                 ההצתה והחומרים המעורבים.

2. הסבר מהו הסיכון הגלום בזמן תדלוק ממשאבת דלק למכונית בטמפרטורת יום גבוהה        במיוחד?

 


נושא משימה מספר 49002
1. מה ההבדל בין נקודת הבזקה לתחום דליקות ומה הקשר ביניהם?

2. הסבר מה הסיכונים הכרוכים בעת שפיכת קמח בתהליך הייצור במפעל לייצור עוגות,          בזמן העברת הקמח משקים לתוך מיכל הייצור?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים