הערכת סיכונים

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 37001:

1. מצא בפקודת הבטיחות ותקנותיה 3 מקומות בהן מצוין סקר סיכונים ו/או מפגעים. צטט וציין

   את המקום המדויק במקור.

2. הבא דוגמה לגורם סיכון ומפגע, מהו התסריט לתאונה, ציין את ההסתברות וחומרת התוצאה

   ומה לדעתך – אמצעי הבקרה שיש לנקות כדי לסלק את המיפגע ולהוריד את רמת הסיכון לרמה קבילה.

   
נושא משימה מספר 37002:  

הסבר בקצרה מהו ההבדל המהותי בין שיטת "רשימת תיוג" לבין שיטת JSA

אחורה

לרשימת הקורסים

לתחילת הקורס

קדימה