תנאי שימוש באתר (זכויות יוצרים ופטור מאחריות)

 

כללי  

שלהבת מערכות מידע בע"מ ח.פ 511749376 (להלן: שלהבת) מציעה את המידע בשירות מקוון באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השרות) בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השרות. 

 

זכויות יוצרים 

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי שלהבת, כולל אלו המתפרסמים בשרות זה, שייכות לשלהבת. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. 

 

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין.

שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. 

 

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא שלהבת ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שימוש אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. 
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת שלהבת. 

 

פניות לשלהבת

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחומי בטיחות וגיהות, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני: 
shalhevet@shalhevet.co.il 
תשובות תינתנה בהקדם האפשרי. 

 

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא"(As Is). 
שלהבת לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא תישא שלהבת באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשרות. 

 

לא תישא שלהבת באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשרות על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'. 

 

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשרת. 

 

שלהבת לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשרות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשרות. 

 

לעניין סעיף זה "שלהבת", משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

 

קישורים

בשרות זה נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים.

ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. 
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. 
לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לשלהבת (אתרי צד ג') אם לא צויין אחרת באתר זה, אין בין שלהבת לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לשלהבת כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. 
אין שלהבת אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

 

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי שלהבת לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. 

 

בעת הכללת כל קישור בשרות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השרות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר.

כמו כן, אם משתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שרות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר. 

 

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר לשלהבת באמצעות שרות זה, ישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1891. 

 

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם בשרות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור יחשב כנכון.