חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב 2012 
PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) 

למדינות רבות בעולם (רוב מדינות ה- OECD) יש מרשמי פליטות והעברות לסביבה המתפרסמים לציבור. כמו כן קיים המרשם האירופי המאחד את כלל נתוני הפליטות וההעברות של המדינות השייכות לאיחוד האירופי (E-PRTR).

בארץ הוקם מרשם הפליטות לסביבה - מפל"ס (PRTR) מתוקף חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע"ב - 2012. מטרתו של החוק היא"להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל, לעודד מפעלים להפחית פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת לסביבה וכן ליצור כלי מסייע לקבלת החלטות, למחקר ולקביעת מדיניות מקיימת המבוססת על צדק סביבתי".

החוק מחייב את המפעלים העוסקים באחת הפעילויות המנויות בתוספת השנייה לחוקלדווח אחת לשנה למפל"ס על כמויות שנתיות של חומרים מזהמים הנפלטים מהמפעלים לאוויר, למים, לקרקע ולים, וכן דיווח על פינוי חומרים מזהמים ועל פינוי פסולת מהמפעלים, לצורך הטיפול בהם. את הדיווח השנתי יש למסור מדי שנה לא יאוחר מיום 31 במרץ, עבור שנת הכספים שקדמה למועד הדיווח.

יש לציין כי חוק ה-PRTR הינו חוק נפרד ואינו חלק מחוק אוויר נקי על כן יתכן מצב שהמפעל יידרש לדווח לפי חוק ה- PRTRולא יידרש לקבל היתר פליטה, ולהפך.

 

לרשותכם צוות עובדים מקצועי ומיומן (מהנדסי כימיה, איכות סביבה ובוגרי תארים מתקדמים בתחומי המדעים והסביבה), אשר יכול לסייע לכם לעריכת הדיווח השנתי.

 

לקריאת החוק במלואו, נא ללחוץ על הקישור: 

 

חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע'ב 2012