אסדרה סביבתית משולבת בתעשייה
(IPPC/ IED)

במסגרת הצטרפות ישראל לארגון ה-OECD , התחייבה המדינה לאמץ וליישם את מודל ה-IPPC   לטיפול משולב (אינטגרטיבי) בתעשייה. 

הטיפול המשולב אמור להחליף את ההתייחסות הנפרדת למרכיבי סביבה שונים, כגון: אוויר, שפכים, פסולת, קרקע וחלק מנושאי חומרים מסוכנים. 

מפעלים המסווגים כבעלי השפעה סביבתית משמעותית הינם מפעלים בעלי השפעה גבוהה שסווגו על ידי המשרד כמפעלי A (ממגזרים המפורטים ב-  ANNEX-1 לדירקטיבתIED 2010/75  העוסקת בפליטות מתעשייה) שהחליפה אתדירקטיבת  IPPC, מפעלים בעלי השפעה בינונית שסווגו על ידי המשרד כמפעלי B , מפעלים בעלי השפעה מקומית שסווגו על ידי המשרד כ-C.

 

בכוונת המשרד להגנת הסביבה, ליישם את הטיפול המשולב במפעלים בעלי השפעה סביבתית משמעותית (גבוהה ובינונית) באופן מדורג. החל מטווח הזמן המיידי, באמצעות הפעלת תהליך אסדרה משולב (IPPC), שייושם הן דרך תנאים בהיתרי פליטה על פי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן: " חוק אוויר נקי "), והן דרך תנאים סביבתיים ברישיון העסק של המפעלים.

יישום תהליך האסדרה המשולב מבוצע לפי חלוקה למגזרים תעשייתיים ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בחוק אוויר נקי להגשת בקשה להיתר פליטה לאוויר למפעלים.

בנוסף, משרד להגנת הסביבה שוקל ליישם את תהליך האסדרה למפעלים שאינם נדרשים בהיתר פליטה לאוויר וכן מפעלים טעוני היתר פליטה לאוויר שהמועד הקובע שלהם להגשת בקשה להיתר הינו מאוחר יותר.

 

במקביל, בכוונת המשרד לחוקק חוק שיחייב את המפעלים בעלי השפעה משמעותית (גבוהה ובינונית) ברישוי סביבתי במתודולוגיה של  IPPC  (להלן: "חוק רישוי ירוק") בעוד שהמפעלים בעלי ההשפעה המקומית יוסדרו בהיבטים הסביבתיים שלהם באמצעות רישיון העסק ובכלים רגולטוריים נוספים. פרק היתרי פליטה בחוק אוויר נקי יוטמע במסגרת חוק הרישוי הירוק ועקרונות הפרק יחולו על כלל הנושאים הסביבתיים (אוויר, שפכים, פסולת, קרקע, חומ"ס וכיוב').

 

תכולת השירות:

·         ביצוע סקר תהליכים

·         ביצוע סקר פליטות לאוויר

·         ביצועסקר שפכים

·         ביצוע סקר מקורות זיהום קרקע

·         ביצוע סקר פסולות

·         ביצוע סקר מטרדי ריח

·         ביצוע סקר מטרדי רעש

·         ביצוע סקר פערים לעומת ה- BAT ( BAT GAP ANALYSIS)

·         ביצוע סקר סביבתי - אוויר

·         ביצוע סקר סביבתי –שפכים